Unhealthy Diets and the Food Industry: A Global Crisis

According to a comprehensive study published in The Lancet in 2019, unhealthy diets are responsible for an estimated 11 million deaths annually. The leading risk factors identified in the study include diets high in sodium, low in whole grains, fruit, nuts and seeds, vegetables, and omega-3 fatty acids. The authors of the study highlight the importance of shifting towards healthier, plant-based foods.

While it is undeniable that the food industry plays a crucial role in feeding the world’s population, there are significant problems within the global food system that need to be addressed. The World Health Organization (WHO) stated at the 2023 UN Food Systems Summit that over 40% of the world’s population cannot afford healthy diets due to the prioritization of quantity and profitability over nutritional value.

The UN’s Sustainable Development Goal 2 aims to achieve Zero Hunger by 2030. However, the world is far from reaching this goal and is actually moving in the wrong direction. UN Secretary-General Antonio Guterres reported that the number of people facing hunger and food insecurity has risen since 2015, exacerbated by the pandemic, conflict, climate change, and growing inequalities.

In addition to hunger, malnutrition is a significant issue globally. It manifests in two forms: under-nutrition and over-nutrition. Over 2.4 billion people suffer from food insecurity, while 670 million adults live with overweight or obesity. Furthermore, millions of children experience stunting or are impacted by overweight or obesity.

The production of food also poses a threat to the environment, contributing to pollution, soil degradation, water scarcity, greenhouse gas emissions, and biodiversity loss. The Zero Hunger goal includes target 4, which aims to establish ecologically sustainable food production systems.

To address these challenges, Dr. Francesco Branca, the WHO’s director of nutrition and food safety, proposes a three-point agenda for food system transformation. This includes making nutritious foods more affordable and accessible to consumers, ensuring fair prices for producers while reflecting the true costs on the environment and health, and promoting environmentally sustainable practices.

While governments must take action, the food industry bears a significant responsibility in stopping the production and sale of unhealthy foods that contribute to millions of deaths each year and transitioning towards more sustainable practices. This issue calls for a collective effort to prioritize health, nutrition, and the environment in our global food system.

Volgens een uitgebreide studie gepubliceerd in The Lancet in 2019 zijn ongezonde voedingen verantwoordelijk voor naar schatting 11 miljoen doden per jaar. De belangrijkste risicofactoren die in de studie werden geïdentificeerd, zijn diëten met een hoog natriumgehalte, laag in volle granen, fruit, noten en zaden, groenten en omega-3 vetzuren. De auteurs van de studie benadrukken het belang van de overstap naar gezondere, op planten gebaseerde voedingen.

Hoewel het onmiskenbaar is dat de voedingsindustrie een cruciale rol speelt bij het voeden van de wereldbevolking, zijn er significante problemen binnen het wereldwijde voedselsysteem die moeten worden aangepakt. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) verklaarde op de VN Top over Voedselsystemen in 2023 dat meer dan 40% van de wereldbevolking zich geen gezonde voeding kan veroorloven vanwege de prioriteit die wordt gegeven aan kwantiteit en winstgevendheid boven voedingswaarde.

Doel 2 van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN streeft naar Zero Hunger (Geen Honger) tegen 2030. Echter, de wereld is ver verwijderd van het behalen van dit doel en beweegt zich eigenlijk in de verkeerde richting. Secretaris-generaal van de VN, Antonio Guterres, meldde dat het aantal mensen dat te maken heeft met honger en voedselonveiligheid is gestegen sinds 2015, verergerd door de pandemie, conflicten, klimaatverandering en groeiende ongelijkheden.

Naast honger is ondervoeding wereldwijd een belangrijk probleem. Het manifesteert zich in twee vormen: ondervoeding en overvoeding. Meer dan 2,4 miljard mensen lijden aan voedselonveiligheid, terwijl 670 miljoen volwassenen te maken hebben met overgewicht of obesitas. Bovendien ervaren miljoenen kinderen groeistoornissen of zijn ze getroffen door overgewicht of obesitas.

Voedselproductie vormt ook een bedreiging voor het milieu, met bijdragen aan vervuiling, bodemdegradatie, waterschaarste, uitstoot van broeikasgassen en het verlies van biodiversiteit. Het doel Zero Hunger omvat doelstelling 4, dat streeft naar het vaststellen van ecologisch duurzame voedselproductiesystemen.

Om deze uitdagingen aan te pakken, stelt Dr. Francesco Branca, directeur voeding en voedselveiligheid van de WHO, een agenda met drie punten voor voor het transformeren van het voedselsysteem. Dit omvat het betaalbaar en toegankelijk maken van voedzame voedingen voor consumenten, het verzekeren van eerlijke prijzen voor producenten waarbij de ware kosten voor het milieu en de gezondheid worden weergegeven, en het bevorderen van milieuvriendelijke praktijken.

Hoewel de overheid actie moet ondernemen, draagt de voedingsindustrie een aanzienlijke verantwoordelijkheid bij het stoppen van de productie en verkoop van ongezonde voedingen die bijdragen aan miljoenen doden per jaar, en bij het overstappen naar meer duurzame praktijken. Dit probleem vereist gezamenlijke inspanningen om gezondheid, voeding en het milieu prioriteit te geven in ons wereldwijde voedselsysteem.